Hoe ga ik om met cultuurverschillen in mijn werkveld?

In bijna elke groep op de basisschool en in vrijwel elke klas op de middelbare school, zitten leerlingen met verschillende culturele, religieuze of etnische achtergronden. Als leerkracht sta je open voor verschillen. Je zorgt dat elk kind zo veel mogelijk zijn of haar eigen ruimte krijgt. Toch kunnen verschillende leefstijlen en opvattingen vrij makkelijk met elkaar botsen.

Wil je effectief leren omgaan met diversiteit? Dan is de training van ABC Opleidingscentrum over cultuurverschillen in het onderwijs, precies de ondersteuning die jij nodig hebt. Tijdens de training leren we je rekening te houden met verschillende leefwijzen, wereldvisies en waardensystemen. Maar dat is niet het enige. Om de visies en leefwijzen van anderen een goede plaats te geven, moet je ook weten waar jij zelf in de samenleving staat. In onze training voor docenten heeft dit aspect een belangrijke plaats gekregen. Er wordt tijdens deze klassikale studiedagen veel aandacht besteed aan bewustwording en inzicht in jouw eigen culturele bagage.

Raak je meer betrokken bij kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond, dan werkt dit vaak als een verrijking voor je eigen belevingswereld. Stereotyperingen en vooroordelen verdwijnen en je leert steeds meer waardering te krijgen voor de denkwereld van anderen.

Tijdens de klassikale trainingen die wij geven proberen we voor jou zoveel mogelijk barrières te slechten. Dit maakt het makkelijker om in de leefwereld van anderen mee te denken. Het is bekend dat kinderen met een andere culturele achtergrond zich op school vaak vervreemd voelen. De cultuur die zij elke dag thuis ervaren, wijkt immers in belangrijke mate af van de cultuur op school. Wordt een kind uit een andere cultuur beter begrepen, dan kun jij als leerkracht het kind verder helpen. Zo kun je het kind leren een beroep te doen op door hem of haar eerder in het leven verworven vaardigheden. Gaat het om vaardigheden die in de oorspronkelijke cultuur van het kind werden verworven, dan kunnen zij die proberen toe te passen binnen het klassikale systeem.

Ga je om met kinderen en ouders uit een andere cultuur, dan kom je soms voor verrassingen te staan. De ander reageert op een onverwachte, of zelfs ongewenste manier. Maar wat voor jou onverwacht of ongewenst is, kan voor de ouder of het kind juist heel gewoon zijn. In bijna alle gevallen ligt er aan het gedrag dat jij onverwacht of ongewenst vindt, een verschil in waarden tussen jou en de ander ten grondslag. Tijdens onze training voor onderwijspersoneel proberen we jou zoveel mogelijk te vertellen over die verschillende waardesystemen. Zo krijg je hier een beter inzicht in. Een beter inzicht in andere waardesystemen helpt jou om meer vat te krijgen op de interculturele communicatiestoornissen die zich soms zullen voordoen.

Onze cultuur en die van anderen komen tijdens onze trainingen ruim aan bod. Uiteindelijk leven we allemaal in hetzelfde land, dus zullen we alle aanknopingspunten bij elkaar moeten leren vinden. Dit geldt voor jou als docent, maar het geldt ook voor het kind en zijn of haar ouders. Onderzoek heeft overduidelijk uitgewezen dat onze cultuur en de manier van denken die ermee samenhangt, onze manier van leven vormt. Tijdens onze training voor docenten, proberen we voor jou zichtbaar te maken wat de impact van ‘cultuur’ is op onze manier van leven.

Die impact is overweldigend. Aangezien wij de trainingen klassikaal aanbieden, kun je hier direct met medecursisten over van gedachten wisselen. Het komt bovendien geregeld voor dat verschillende van onze cursisten zelf ook gevormd zijn tegen een andere culturele achtergrond. Praten hierover tijdens de lessen vergroot het wederzijds begrip en zorgt voor herkenning bij alle deelnemers. Tijdens de training cultuurverschillen stellen we ons ook een paar wezenlijke vragen:

  • Hoe kunnen we aansluiten bij mensen met een andere culturele achtergrond dan wijzelf?
  • Wat is onze eigen cultuur?
  • Wat zijn waarden en normen?
  • Wat zijn de voordelen van een groepsgeoriënteerde cultuur?

We kijken tijdens de training op interactieve wijze naar de theorie en maken een vertaalslag naar de casuïstiek van de leerkracht.

De discussies tijdens de training gaan vaak diep. Ze vergroten het inzicht in jezelf en verhelderen jouw kijk op anderen. Daarbij maakt jouw wereldbeeld als het ware een versnelde groei door. Kom jij later weer in je werkomgeving terug, dan kun je allerlei gedragingen en signalen beter plaatsen. Dit zorgt voor meer zekerheid in je werk en voorkomt onnodige ergernis, verbazing en stress.

Wist je trouwens dat….

  • … professionals in het onderwijs vaak handelingsverlegen zijn als het gaat om het omgaan met cultuurverschillen?
  • … deze training voor onderwijspersoneel veel inzicht en handvatten geeft in ‘cultuurverschillen’ in de breedste zin van het woord?
  • … de training klassikaal wordt gegeven?

085 060 1958 | info@abc-opleidingscentrum.nl
Kvk 83075119

© 2022 All rights reserved | Powered by Donkeys & Co.