Privacyverklaring

Download onze Privacyverklaring als PDF

1 Inleiding
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Al onze partijen waarmee wij een samenwerking hebben, hebben een verwerkersovereenkomst met ons getekend. Welke gegevens verwerken wij en met welk doel;

 • Naam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum/plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om;

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning en/of examen;
 • het verzorgen van de door u gekozen training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning en/of examen;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren.

2 Bescherming van de privacy
ABC Opleidingscentrum hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

 1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking. Die geeft u door middel van een actieve handeling.
 2. Als wij u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
 3. ABC Opleidingscentrum zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
  Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen welke geen partij van ons zijn.
 4. Op onze website staat deze privacyverklaring en kunt u altijd nalezen en via info@abc-opleidingscentrum.nl kunt u uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens aanpassen.
 5. Wij vragen onze partners deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren. Dit is ook ondertekend in de verwerkersovereenkomst.
 6. De privacyverklaring van ABC Opleidingscentrum is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens
ABC Opleidingscentrum verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens.

Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

 1. Bij een bezoek aan onze websites
 2. Bij het inschrijven van een training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning en/of examen
 3. Bij het aanmaken van een account voor een inschrijving
 4. Door het gebruik maken van de e-learning, online platform
 5. Door contact op te nemen met ABC Opleidingscentrum
 6. Door interactie met ons op social media
 7. Bij het inschrijven van de nieuwsbrief

3.1 Bij een bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, ongeacht of u uiteindelijk een inschrijving doet, ontvangen wij via uw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Zie ook ons cookiebeleid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe u via uw browser de cookies uit kan schakelen.

3.2 Bij het inschrijven van een training, opleiding, masterclass, webinar, e-learning en/of examen
In verband met het inschrijven van een training van ABC Opleidingscentrum worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze facturatie en deelname.

We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, social media en telefoon. We verzamelen betalingsgegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u een inschrijving doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (een rekeningnummer). Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u zich definitief heeft ingeschreven en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

3.3 Bij het aanmaken van een account voor een inschrijving Bij het inschrijven vult u uw gegevens in zoals ook staat vermeld bij 3.2. Wachtwoorden zijn zo beveiligd dat medewerkers deze niet kunnen bekijken. Alles is beveiligd door middel van SSL. En inlogpagina’s hebben brute force-beveiliging.

3.4 Bij het gebruik maken van de e-learning, online platform
Bij het inschrijven heeft u uw gegevens ingevuld zoals ook staat vermeld bij 3.2. Alle wachtwoorden worden middels onomkeerbare encryptie opgeslagen zodat niemand deze kan reconstrueren bij verlies en op applicatieniveau worden SSL-verbindingen ingezet.

3.5 Door contact op te nemen met ABC Opleidingscentrum
Wanneer u de hulp van ABC Opleidingscentrum inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u die relevant zijn voor het kunnen helpen/begeleidden. Het betreft hier gegevens zoals contactgegevens. Dit is noodzakelijk om tot een probleemoplossing te kunnen komen en dit wordt alleen verzameld indien u daarmee instemt. We verzamelen communicatiegegevens zoals afzendergegevens, onderwerp en inhoud van e-mailcorrespondentie. We verzamelen tekst of andere inhoud van chatberichten. We verzamelen berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die u geschreven hebt, of vragen aan en informatie die u verschaft hebt in het kader van klantondersteuning. Het doel van deze gegevensverwerking is het ontwikkelen van een klantbeeld waardoor onze dienstverlening beter op uw behoeften, vaardigheden en communicatiewensen is af te stemmen.

3.6 Door interactie met ons op social media
Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens, die u op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen, voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via datzelfde kanaal productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden.

3.7 Bij het inschrijven van de nieuwsbrief
Bij het inschrijven van onze nieuwsbrief vragen wij alleen uw e-mail adres en kunt u zelf te allen tijden zichzelf weer uitschrijven.

4 Toestemming
Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens
Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen
 • inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben
 • het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben

7 Bewaren van uw gegevens
Als u onze website bezoekt, worden de gegevens die daarbij beschikbaar komen 12 maanden na het laatste bezoek bewaard. Gegevens met betrekking tot uw inschrijving en daarmee samenhangende ondersteuning worden 2 jaar na het beëindigen van de training, masterclass, webinar, e-learning en/of examen verwijderd, tenzij er een andere wettelijke verplichting op deze gegevens berust.

8 Klachten
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacywetgeving in Nederland.

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

9 Invoering
Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 1-8-2021 in werking en daarmee vervallen per direct eerder gepubliceerde privacy verklaringen.

10 Contact
Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@abc-opleidingscentrum.nl