Algemene voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden als PDF

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten, en diensten van ABC Opleidingscentrum waarbij ABC Opleidingscentrum optreedt als verkoper.

1.2 De partij die zich inschrijft voor een training en dienaangaande een overeenkomst met ABC Opleidingscentrum afsluit, wordt in hierna deelnemer genoemd. Voor afname van overige diensten wordt opdrachtgever gehanteerd.

1.3 In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

1.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de deelnemer /opdrachtgever worden door ABC Opleidingscentrum uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Een overeenkomst tussen ABC Opleidingscentrum en deelnemer/ opdrachtgever bindt ABC Opleidingscentrum slechts nadat ABC Opleidingscentrum de overeenkomst aan de deelnemer/ opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

1.6 ABC Opleidingscentrum zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de deelnemer/ opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

 

Artikel 2 Offertes

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van ABC Opleidingscentrum zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Er is een overeenkomst met ABC Opleidingscentrum op het moment dat de offerte is ondertekend door beide partijen of op het moment dat er een duidelijke mondelinge of schriftelijke (e-mail) toezegging heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 3 Ontbinding

3.1 Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:

 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering (titel faillissementswet) is komen te vallen.

3.2 Beide partijen kunnen overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst beëindigen, met uitzondering van de gevallen vermeldt in artikel 3.1, indien de andere partij ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De partij die een dergelijke beëindiging overweegt, zal de andere partij altijd eerst door middel van een aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen. Hij/zij zal de andere partij voorts een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Tussentijdse beëindiging laat de verplichting tot schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Alle facturen zullen door de deelnemer/ opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal deelnemer /opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

4.3 Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende overeenkomsten, wordt een aparte begroting c.q. factuur opgesteld.

4.4 Indien deelnemer/opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, en na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de deelnemer/ opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom.

 

Artikel 5 Annulering

5.1 Kosteloos annuleren is slechts mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de opleiding waarvoor is ingeschreven bij ABC Opleidingscentrum. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding, wordt het totale bedrag incl. BTW aan de deelnemer in rekening gebracht. Deelnemer/ opdrachtgever kan zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 5a Aanvullende bepalingen ten aanzien van COVID-19 en soortgelijke Crisis

 1. De uitvoering van opdrachten en trainingen zullen plaats vinden volgens de richtlijnen van de overheid. De partij die een incompanytraining regelt, is ervoor verantwoordelijk dat de voorzieningen op de trainingslocatie voldoen aan de richtlijnen van de overheid ten aanzien van het uitvoeren van de betreffende activiteit. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van de gedragsregels en het instrueren van deelnemers op de naleving daarvan.
 2. Als een incompanytraining niet live uitgevoerd kan worden neemt opdrachtgever -indien door ABC Opleidingscentrum aangeboden- genoegen met een online variant tegen dezelfde tariefstelling zoals die door de opdrachtnemer aangeboden.
 3. Als een open inschrijftraining niet live uitgevoerd kan worden neemt de deelnemer
  -indien door ABC Opleidingscentrum aangeboden- genoegen met een online variant tegen dezelfde tariefstelling zoals die door ABC Opleidingscentrum was aangeboden. Op de tariefstelling voor de vervangende digitale training worden, indien van toepassing, de arrangementskosten van de trainingslocatie in mindering gebracht.
 4. Indien partijen na overleg vinden dat een incompany training of open-inschrijftraining geen doorgang kan vinden en een online variant niet wenselijk of mogelijk is, zijn er twee mogelijkheden:
  * De training wordt direct definitief geannuleerd en opdrachtgever is 50% van het totaalbedrag van de geannuleerde opdracht verschuldigd.
  * De training wordt in overleg eenmalig met maximaal 6 maanden uitgesteld naar een voor beide partijen gunstig moment. Als de training na vaststelling van de nieuwe datum/ data alsnog niet door kan gaan, is opdrachtgever/ deelnemer direct 50% van het totaalbedrag van de hierdoor niet uitgevoerde (incompany) training verschuldigd.

 

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde programma’s, cursussen, trainingen, producten of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij ABC Opleidingscentrum. Deelnemer/opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

 

Artikel 7 Meerwerk

7.1 Indien ABC Opleidingscentrum op verzoek van deelnemer/ opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening c.q. overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door deelnemer/opdrachtgever aan ABC Opleidingscentrum worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ABC Opleidingscentrum.

7.2 Onder lid 1 van dit artikel wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

7.3 Deelnemer/opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat kan worden beïnvloed.

7.4 Voor zover bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal ABC Opleidingscentrum de deelnemer/ opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren omtrent de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 8 Samenwerking

8.1 Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een project kunnen overeenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen goedgekeurd en ondertekend. ABC Opleidingscentrum behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg)werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de overeenkomst is goedgekeurd en ondertekend.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 ABC Opleidingscentrum is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of, milieuschade of zuivere vermogensschade.

9.2 ABC Opleidingscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van overmacht.

9.3 Onder overmacht wordt mede begrepen oorlog, molest, oproer, redelijkerwijs niet voorzienbare en van buiten de macht van ABC Opleidingscentrum komende verhinderende oorzaken, brand, handelsembargo’s, natuurrampen, of ieder ander voorval waar ABC Opleidingscentrum geen controle over heeft en redelijkerwijs niet voor haar rekening dient te komen.

9.4 Behoudens het geval van grove schuld of opzet van ABC Opleidingscentrum of diens leidinggevend personeel, zal de deelnemer/opdrachtgever ABC Opleidingscentrum vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

9.5 Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt indien deze aanspraak niet binnen de termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van het gebrek dan wel binnen 10 dagen nadat het gebrek kenbaar had behoren te zijn aan de deelnemer/opdrachtgever.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht bij geschillen

10.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, alsmede uit alle overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rechtbank Amsterdam (Nederland).