Wat doet een bewindvoerder?

In deze cursus wordt stil gestaan bij diverse juridische aspecten van het beschermingsbewind zoals verwoord in het Burgerlijk Wetboek.

Zo wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Doel en strekking van het beschermingsbewind
 • De al dan niet benodigde machtiging van de kantonrechter
 • Beloningsverzoeken
 • Opheffing van het bewind
 • Ontslag van de bewindvoerder
 • De beschermende werking van het Centraal Curatele en Bewindsregister tegenover derden
 • De bewindvoerder als formele procespartij
 • De verhaalsmogelijkheden van schuldeisers en de al dan niet bestaande verplichting van gerechtsdeurwaarders om het CCBR in te zien
 • Verder staat de vraag centraal hoever de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bewindvoerder reikt en in hoeverre de bewindvoerder aansprakelijk is voor het gevoerde (wan)beheer over het vermogen van de rechthebbende.
 • Kan de bewindvoerder zijn aansprakelijkheid afwenden door zich te verschuilen achter een rechtspersoon of door zijn aansprakelijkheid uit te sluiten?

De docent zal aan de hand van tal van recente rechterlijke uitspraken bovengenoemde onderwerpen bespreken.

Wist je dat…..

 • een bewindvoerder onder toezicht staat van een kantonrechter?
 • dat de wet aan de bewindvoerder diverse taken en bevoegdheden heeft toegekend?
 • dat een bewindvoerder ontslagen kan worden en aansprakelijk gesteld kan worden voor een slechte uitoefening van zijn taken?